محمد رضا گلزار در مراسم عزاداری و طرفدارانی که حضورشان قابل مدیریت نبود تصویر

محمد رضا گلزار در مراسم عزاداری امام حسین (ع) حضور پیدا کرد و طرفدرانش حضوری چشمگیر داشتند. او به سختی توانست محیط را ترک کند.پست های مرتبط